+ 90 541 608 57 25

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

                 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

OP. DR. MEHTAP ERTÜRK MUAYENEHANESİ olarak aynı zamanda bir hasta hakkı olan mahremiyet hakkını ön planda tutuyoruz. Bu bilinçle sunduğumuz sağlık hizmetlerinden faydalanan hastalarımız, hasta yakınları, çalışanlarımız dahil muayenehanemiz ile ilişkili şahısların tarafımıza iletilen kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gerekli prosedürleri uyguluyoruz.

Ayrıca Avrupa Birliği vatandaşı veya Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında olan sağlık turisti hastalarımız ve ilgili kişiler için Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) hükümleri dikkate alınmaktadır.

KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde açıklandığı çerçevede ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, gerekli durumlarda anonim hale getirilecek, gerekli durumlarda kimliksizleştirilecek,  imha edilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni ile, sunduğumuz sağlık hizmetleri kapsamında edinilen kişisel verilerinizi nasıl işlendiği (ne tür kişisel verilerinizi topladığımız, nasıl topladığımız, nasıl kullandığımız, nasıl koruduğumuz, nasıl aktardığımız, nasıl silineceği?) hususunda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatıcı bilgi aktarılmaktadır.

Mehtap Ertürk tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

1-      MEHTAP ERTÜRK TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE SÜREÇLERİ NELERDİR?

Tarafınıza sunulan ya da sunulacak sağlık hizmetlerine yahut şirketimiz ile hukuki ilişkinize (hasta adayı, hasta, hasta yakını, çalışan, çalışan adayı, danışman, hizmet sunucu,  tedarikçi, iş birliği ortağı) bağlı olarak muhteviyatı değişiklik göstermekle birlikte aşağıda 2. Bölümde belirtilen amaçlar için topladığımız kişisel verileriniz süreçler kapsamında aşağıda yer almaktadır;

A-    SAĞLIK HİZMETİ SÜRECİ

a.      Randevu Süreci / Bilgi Alma Süreci

Mehtap Ertürk’ten sağlık hizmeti sunumu ya da bilgi talep ettiğinizde randevu oluşturulabilmesi ya da tarafınıza bilgi iletilebilmesi için “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz toplanmaktadır;

I.                   Hastadan Toplanan Kişisel Veriler

·         Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz.

·         İletişim Bilgileriniz: Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz.

·         Sağlık Bilgileriniz: Başvuruya temel şikayetiniz, başvuruyu değerlendirmemiz için gerekli tıbbi öykü bilgileriniz, boyunuz, kilonuz.

·         Müşteri İşlem Bilgileriniz: Başvuruya ilişkin görsel, işitsel verileri de içeren yazışma ya da görüşme verileriniz.

II.                Randevunun Hasta Yakını Tarafından Oluşturulması Durumunda Hasta Yakınından Toplanan Kişisel Veriler

·         İletişim Bilgileriniz: Telefon numaranız, e-posta adresiniz.

·         Diğer Bilgiler: Hasta ile yakınlık bilginiz, Randevu talep ettiğiniz yakınınızın sağlık şikayetlerine ilişkin veriler, Başvuruya ilişkin görsel, işitsel verileri de içeren yazışma ya da görüşme verileriniz.

 b.      Sağlık Hizmeti Sunumu Süreci

I.                   Hastadan Toplanan Kişisel Veriler

·         Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, kimlik belgesi suretiniz veya pasaport suretiniz veya ehliyet suretiniz, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız, anne ve baba adınız, nüfusa kayıtlı olduğunuz yer bilgileriniz.

·         İletişim Bilgileriniz: Posta adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, tıbbi hasta dosyasına eklenmek üzere acil durumlarda irtibata geçilecek kişinin iletişim bilgileri.

·         Felfesi İnanç, Din ve Mezhep Bilgileriniz: Sağlık hizmeti sunumu için mevzuattan kaynaklı olarak kimlik fotokopisinin alınması, sağlık hizmeti ile ilgili öykünüz kapsamında özellikle belirtmek istediğiniz felsefi inanç, din ve mezhep bilgileriniz.

·         Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgilerinizi içeren finansal verileriniz.

·         Sigorta Verileriniz: Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve/veya anlaşmalı kurum verileriniz ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.

·         Görsel Verileriniz: Muayenehanemiz kapsamında güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz (fiziksel mekan güvenliği verisi), sağlık hizmetlerinin sunulması ile bağlantılı fotoğraflarınız.

·         Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, kan grubu bilginiz, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak üzere tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve sağlıkla bağlantılı cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz, yine sağlık verisi ile bağlantılı olan genetik verileriniz, boyunuz, kilonuz.

·         Diğer Verileriniz: Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında yaptığınız şikayetiniz veya memnuniyete ilişkin başvuru verileriniz, başvuru verileriniz(müşteri işlem ve hukuki verileriniz),

II.                Hasta Yakınından Toplanan Kişisel Veriler

·         Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız.

·         İletişim Bilgileriniz: Telefon numaranız,

·         Muhasebesel Bilgileriniz: Hasta adına ödeme yapmanız halinde Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginizi içeren finansal verileriniz.

·         Görsel Verileriniz: Muayenehanemiz kapsamında güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.

·         Diğer Verileriniz: Hasta hakları ve misafir memnuniyeti kapsamında yaptığınız şikayetiniz veya memnuniyete ilişkin başvuru verileriniz.

B-    İŞ İLİŞKİSİ SÜREÇLERİ

I.                   Çalışandan Toplanan Kişisel Veriler

·         Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, kimlik belgesi suretiniz veya pasaport suretiniz veya ehliyet suretiniz, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, uyruğunuz, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sosyal güvenlik kurumu numaranız.

·         İletişim Bilgileriniz: Resmi yerleşim yeri bilgileriniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve elektronik posta, mektup aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, acil durumlarda iletişime geçilecek kişinin adı soyadı ve iletişim verileri.

·         Felfesi İnanç, Din ve Mezhep Bilgileriniz: Özlük dosyasının oluşturulması için mevzuattan kaynaklı olarak kimlik fotokopisinin alınması nedeniyle ve özellikle belirtmek istediğiniz felsefi inanç, din ve mezhep bilgileriniz.

·         Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, ücret verileriniz.

·         Görsel Verileriniz: Muayenehanemiz kapsamında güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz (fiziksel mekan güvenliği verisi), özlük dosyasında kullanılmak üzere fotoğrafınız.

·         Sağlık Bilgileriniz: Kan grubunuz, sağlık raporunuz, sağlık sigorta poliçesi için sunacağınız sağlığınıza ilişkin verileriniz.

·         Özlük Verileriniz: Özgeçmişiniz, diplomanız, sertifikalarınız, öğrenim durumunuz, mezuniyet bilgileriniz, yabancı dil bilginiz, referansınız, işe başlama tarihiniz, iş görmezlik raporunuz, mesleki oda bilgileriniz.

·         Ceza Mahkumiyeti Verileriniz: Vukuatlı adli sicil kaydınız.

·         İşlem Güvenliği Verileriniz: IP adresiniz, şifreniz, log kayıtlarınız.

II.                Çalışan Adayından Toplanan Kişisel Veriler

·         Kimlik Bilgileriniz: Adınız soyadınız.

·         İletişim Bilgileriniz: Telefon numaranız.

·         Özlük Verileriniz: Özgeçmişiniz, referansınız.

C-    SÖZLEŞMESEL SÜREÇLER

I.                   Danışman, Hizmet Sunucu, Tedarikçi, İş Birliği Ortaklarından Toplanan Kişisel Veriler

Danışman, Hizmet Sunucu, Tedarikçi, İş Birliği Ortağı Yetkilisinden Toplanan Veriler

·         Kimlik Verileriniz: Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız.

·         İletişim Verileriniz: Telefon numaranız, e-posta adresiniz, posta adresiniz.

Danışman, Hizmet Sunucu, Tedarikçi, İş Birliği Ortağı Çalışanından Toplanan Veriler

·         Kimlik Verileriniz: Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız.

·         İletişim Verileriniz: Telefon numaranız, e-posta adresiniz, posta adresiniz.

D-    WEBSİTESİ ZİYARETÇİ SÜRECİ

·         Pazarlama ve İşlem Güvenliği Verileriniz: IP adresiniz, log kayıtlarınız, websitesi giriş-çıkış saatleri.

Ayrıca websitemizle ilgili çerez politikasını www.mehtaperturk.com adresindeki “Çerez Gizlilik Politikası” metninden inceleyebilirsiniz.

2-      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işliyoruz. Mevzuatta belirtilen hükümler yanında sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru menfaat için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında verinin niteliğine göre 4. Maddede açıklandığı şekilde açık rıza alınarak işleme yapılmaktadır;

·         3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı ve İcrasına Dair Kanun, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

·         İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

·         İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,

·         Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık hizmeti sunumuna yönelik tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

·         Görüntülü görüşme hizmetinin sunulabilmesi için açık rıza alınarak,

·         Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

·         Sağlığa yönelik hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi,

·         Muayenehanemizin veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,

·         Muayenehanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,

·         Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,

·         Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

·         Sunulan hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,

·         Kimliğinizin doğrulanması,

·         Muayenehanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit edilmesi, sigortalısı olduğunuz sigorta şirketleri ya da üyesi olduğunuz anlaşmalı kurumlar ile sunulan sağlık hizmetinin finansmanı kapsamında talep ettikleri bilgilerin paylaşılması,

·         Sağlık hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,

·         Hasta memnuniyetin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin geliştirilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,

·         İlaç veya tıbbi cihaz temini,

·         Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

·         Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için açık rıza alınarak,

·         Muayenehanemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin planlanması için sağlık poliçesi verileri açısından açık rıza alınarak,

·         Çalışan adayları açısından başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

·         Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

·         Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

·         Misafir verisi açısından muayenehanemizi ziyaret etmeniz, herhangi bir nedenle internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını kullanmanız halinde süreçlerin yürütülebilmesi,

·         Misafir verisi açısından muayenehanemiz internet ağını kullanmanız, anket veya çekiliş uygulamalara katılmanız halinde süreçlerin yürütülebilmesi için açık rıza alınarak,

Amaçları ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayalı olarak işliyoruz.

Kişisel verilerinizi muayenehanemiz bünyesinde ve/veya sözleşmeli kuruluşlar bünyesinde bulunan fiziki arşiv ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Diğer sağlık kurumlarındaki tetkik, rapor gibi tedavi süreçlerine ilişkin olarak muayenehanemize teslim etmiş olduğunuz tetkik sonucu, rapor, röntgen ve her türlü sağlık verileriniz, teslim almadığınız takdirde üç ay içerisinde imha edilebilir ya da gerekli görülmesi halinde doktorunuz tarafından hasta dosyanız kapsamında saklanabilir.

3-      MEHTAP ERTÜRK TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİ NE ŞEKİLDE TOPLUYOR VE İŞLİYORUZ?

MEHTAP ERTÜRK ile paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yollar ile toplanmaktadır;

A-    HASTALARA VE HASTA YAKINLARINA AİT KİŞİSEL VERİLER

Hasta ve hasta yakına ait kişisel veriler online sistem de ya da fiziki olarak form doldurularak ya da kişisel verilerin sözlü olarak beyan edilmesi yöntemi toplanmaktadır.

Bu kapsamda https://mehtaperturk.com/ adresinden form  doldurulması ya da yüz yüze hizmet için  telefon, telefon uygulaması ya da e-posta aracılığı ile randevu alırken, MEHTAP ERTÜRK’e fiziki başvurunuz ile randevu oluşturulurken; muayenehanemizde sunulan hizmet esnasında muayenehaneye kabul esnasında, hizmet sunumu için bilgi, randevu, şikayet amaçları ile internet sayfamızı kullandığınızda, muayenehanemizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve internet sitemizde gezdiğinizde kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek toplanmaktadır. KVKK ve GDPR kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

B-    ÇALIŞANA AİT KİŞİSEL VERİLER

Çalışanlara ait kişisel veriler ilgili kişiden fiziksel ortamda belge teslim etmesi ya da e-posta, posta ile göndermesi yöntemi toplanmaktadır.

C-    ÇALIŞAN ADAYINA AİT KİŞİSEL VERİLER

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler ilgili kişiden fiziksel ortamda belge teslim etmesi ya da e-posta, posta ile göndermesi yöntemi toplanmaktadır.

D-    DANIŞMAN, TEDARİKÇİ, İŞBİRLİĞİ ORTAĞINA AİT KİŞİSEL VERİLER

Danışman, tedarikçi ve işbirliği ortağına ait kişisel veriler ilgili kişiden tarafların arasındaki sözleşme ile sözlü olarak ya da e-posta veya posta ile göndermesi yöntemi toplanmaktadır.

E-    WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİNE AİT KİŞİSEL VERİLER

Misafirlere ait kişisel veriler ilgili kişinin websitesini kullanması ile toplanmaktadır.

4-      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI KAPSAMINDA AÇIK RIZAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

KVKK 5. ve 6. Maddeler kapsamında “ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez”. Ancak bu durumun istisnası olarak aşağıdaki haller sayılmıştır;

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

·         Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

·         İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ancak belirtmek isteriz ki; bu istisnalar özel nitelikteki kişisel verilerin hepsi için ve her durumda geçerli değildir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olup, ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez. Eğer kanunlarda düzenlenmiş ise sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerde açık rıza aranmaz.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bu nedenle sağlık hizmetleri sunmamız sebebiyle hastalarımıza ait sağlık verilerini ve bununla bağlantılı ise gerekli durumlarda cinsel hayat verilerini açık rıza almadan işliyoruz.

Kanunda düzenlenen durumlarda da sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikteki verileri açık rıza almadan işliyoruz.

Diğer tüm özel nitelikteki kişisel verileriniz açık rızanızı alarak işliyoruz.

Kısaca kişisel verileriz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

5-      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel verilerinizi, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı Ve İcrasına Dair Kanun, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, kolluk kuvvetleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler, özel sigorta şirketleri, doğrudan/dolaylı yurtiçi hissedarlarımız, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatlarımız, danışmanlar, muayenehanemizi denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri, denetçiler, iş ortakları, sağlık hizmetleri sunumu için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez, sağlık kuruluşundan oluşan üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ve yurtdışı kuruluşlara aktarabiliriz.

6-      KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ DEĞİŞİRSE NE YAPMALISINIZ?

Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumda kayıtlarımızı güncelleyebilmemiz için bize söylemelisiniz. Ayrıca prosedürlerimiz gereği iletişim ve adres verileriniz başta olmak üzere bazı kişisel verilerinizin doğru ve güncelliğini kontrol amacıyla sizlerden onay talep edilecektir.

7-      ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında 18 yaşını doldurmayan bireylere ait kişisel verileri küçüğün veli ya da vasisinin rızası ile işleyebiliyoruz. Avrupa Birliği kapsamında 13-16 yaş aralığında farklı hukuki düzenlemeler mevcut olmakla birlikte ek bir talebiniz olması halinde lütfen şirketimiz ile iletişime geçiniz.

8-      6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak,

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecek ve merkezi veri tabanına gönderim sağlanacaktır.)

·         Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecek ve merkezi veri tabanına gönderim sağlanacaktır.)

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca KVKK da sayılan yukarıda belirtilen bu haklara ek olarak Avrupa birliği vatandaşı ya da GDPR uygulama alanında olan sağlık turisti hastalar ve ilgili kişiler açısından GDPR hükümleri kapsamında aşağıdaki haklar mevcuttur.

·         Unutulma Hakkı: GDPR da düzenlenen istisnai haller dışında silme hakkı ile bağlantılı olarak unutulma hakkı kapsamında verilerinin silinmesini isteme hakkınız vardır.

·         Veri Taşınabilirliği: Tarafınıza sunulan hizmet değerlendirilerek hizmet sunulma yerinin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olduğu durumlarda KVKK emredici hükümlerine aykırılık oluşturmaması halinde ve istisnai durumlar hariç olmak üzere verilerinizi bizden başka bir veri denetleyicisine aktarma hakkına sahipsiniz. 

·         Veri İşleme Kısıtlama Hakkı: Veri silme hakkınızı kullanırken belli durumların varlığı halinde veri kısıtlama hakkınız bulunmaktadır.

Ayrıca belirli bir amaçla (örneğin bir araştırma projesi için) kişisel verilerinizi işlemek veya size bilgilendirici tanıtım faaliyetleri yapmak için onayınızı aldığımızda, onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi https://mehtaperturk.com web adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;  “Ataköy Towers B Blok K:8 D:111 Bakırköy/İstanbul” adresine elden bizzat iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirsiniz. Ayrıca gerek duyulması halinde info@mehtaperturk.com   uzantılı e-posta adresi ile +90 212 830 25 65  telefon hattı ile iletişime geçilebilirsiniz.

Başvuru esnasında, kimlik bilgilerinin teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep etme hakkımız saklıdır.

Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsiz olup, kanunun 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret şirketimiz tarafından alınacaktır.      

Bize Sorun...